Illavarslande nedskärningar och avsaknad av proaktiva satsningar i välfärden

Den 15 april presenterade regeringen sin vårproposition och ändringsbudget för 2024. Sveriges Arbetsterapeuter anser fortfarande att de tillskjutna medlen till regionerna är otillräckliga för att garantera en patientsäker vård och oroas över illavarslande nedskärningar som drabbar de mest utsatta.

– Förväntningarna på hälso- och sjukvården har aldrig  varit så stora. Alltför många arbetsterapeuter har en arbetssituation som är ohållbar – ett ökat tempo, för få kollegor och krympande resurser innebär ohälsosamma utmaningar och risker för patienter och brukare. Ett tillskott på 6 miljarder väger inte tungt när behoven är enorma, konstaterar Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande. Samtidigt ser vi minskade anslag inom exempelvis psykiatrin, vilket kommer drabba många.

Vidare oroas förbundet över neddragningar inom olika former av tillgänglighetssatsningar, exempelvis avseende Post- och Telestyrelsen.
– Att minska på tjänster, informationsinsatser och utvecklingsprojekt som behövs för att inkludera alla oavsett funktionsförmåga i vårt digitala välfärdssamhälle går tvärt emot gällande tillgänglighetsdirektiv, påpekar Ida Kåhlin.

500 miljoner kronor till skolan är positivt, men Sveriges Arbetsterapeuter är övertygade om att mer av samma är otillräckligt. För en mer hälsofrämjande och inkluderande skola med tillgängliga lärmiljöer behövs särskilda satsningar på en breddad elevhälsa. Om alla elever får rätt stöd, i rätt tid, av rätt profession minskar behovet och kostnader längre fram.

Det är också mycket oroande med minskade satsningar på arbetsmarknadsåtgärder som kommer att drabba dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Personer i olika former av utanförskap hamnar ofta mellan stolarna och riskerar att ytterligare drabbas av exkludering och ohälsa. Arbetsförmedlingens anslag till arbetsmarknadspolitiska program och insatser minskas med nästan 68 miljoner kronor. Samhalls anslag minskas med över 200 miljoner – något som också kommer att drabba en redan utsatt grupp.

Sveriges Arbetsterapeuter noterar även att CSN fortfarande inte får medel i nivå med sina äskanden för att kunna hantera inflödet av ansökningar till omställningsstudiestödet. Förbundet anser att det är oacceptabelt, eftersom omställningsstudiestödet är en viktig del av LAS-uppgörelsen. Detta har även bäring på kompetensförsörjningsfrågan där det är känt att arbetsterapeut är ett bristyrke som särskilt kan locka personer på arbetsmarknaden som vill utvecklas.