Vi välkomnar Socialstyrelsens förslag om nationellt stöd för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Tillgången till rehabiliterande och habiliterande insatser är idag ojämlik över landet och det behövs en nationell samordning. Socialstyrelsens rapport ger en rättvist komplex bild av vad som krävs för att utveckla områdena.

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att utreda förutsättningar för att ta fram nationella riktlinjer för områdena rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter har drivit frågan länge i vårt påverkansarbete och vi är glada över att ha varit tydligt inkluderade i Socialstyrelsens arbete med rapporten. Det här ett bra underlag för att ytterligare öka fokus på och betona vikten av ett strukturerat arbete med frågor som rör rehabilitering och habilitering.

- Socialstyrelsens slutsatser är också ett viktigt erkännande av våra medlemmars otroligt viktiga arbete med rehabilitering och habilitering, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Det behövs en nationell samordning för att stödja med kunskap, utveckla, integrera och följa upp områdena. Och det är ett arbete som behövs göras horisontellt över professionsgränserna. Rehabilitering och habilitering behöver vara en naturligt integrerad del av den personcentrerade hälso- och sjukvården.

- Vi ser särskilt positivt på att Socialstyrelsen slår fast att hjälpmedel är en åtgärd inom habilitering och rehabilitering, vilket medför att insatser som omfattar hjälpmedelsförskrivning integreras på alla vårdnivåer och inom både regional och kommunal hälso- och sjukvård, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

Rapporten bidrar till att problematisera kring den ojämlika tillgång av rehabilitering och habilitering som finns i landet, samt till att problematisera kring svårigheterna med komplexa insatser. Då många av de problem som vi ser inom området är av strukturell karaktär, till exempel gällande styrning och ledning, uppföljning och samordning mellan huvudmän, räcker det inte bara att införa riktlinjer.

Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter ser mycket positivt på förslaget att införa funktionen Chief Rehabilitation Officer (CRO), som kan samla och samordna arbetet nationellt och internationellt. Inrättandet av en CRO skulle visa att Sverige tar frågan om rehabilitering på allvar.

I maj planeras ett möte för CMO (Medical), CNO (Nurse) och CDO (Dentist) – då borde det vara läge att introducera begreppet CRO. Fysioterapeuterna och Arbetsterapeuterna kommer nu att fortsätta driva frågan kring CRO.

Ta del av Socialstyrelsens Slutrapport om förutsättningarna för nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. 

Nationellt stöd för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel (socialstyrelsen.se)