Ställningstagande: Rätt till vård på lika villkor får inte urholkas!

I dag skriver Sveriges Arbetsterapeuter bland andra organisationer i Dagens Samhälle om hur Tidöavtalets formuleringar inskränker mänskliga rättigheter. "Förslagen står i strid med våra yrkesetiska koder och de etiska riktlinjer som beslutats och tillämpas inom de vårdprofessionella organisationerna sedan lång tid."

Om förslagen genomdrivs kommer det inte bara att leda till försämrad hälsa för några av de mest utsatta grupperna i Sverige, utan också risk för en försämrad folkhälsa genom förslagen till ändrad migrations- och integrationspolitik. 

Vårdprofessionerna anser därför att följande ska tjäna som utgångspunkter vid vårdpersonals omhändertagande av varje människa, utan undantag. Detta inkluderar asylsökande och papperslösa.

  • Vårdpersonalens uppgift är att ge vård, behandling, omvårdnad och rehabilitering på lika villkor för alla patienter.
  • Vårdpersonalens bedömning ska utan åtskillnad utgå från varje patients behov och grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Patientens rättsliga status ska inte inverka på vårdpersonalens beslut att ge eller avstå från vård eller på vilken vård som ges.
  • Patientsekretessen omfattar varje patient på lika villkor.
  • Varje patient har rätt till information som kan förstås och är anpassad till patientens behov och förutsättningar.

Läs ställningstagandet på Dagens Samhälles webbplats.