Överenskommelse om dygnsvila

AkademikerAlliansen har träffat en tilläggsöverenskommelse med SKR och Sobona om dygnsvila för medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala företag.

Samhällsviktiga verksamheter så som hälso- och sjukvård, omsorg och räddningstjänst behöver fungera dygnet runt. Samtidigt har EU-kommissionen varit tydliga med att Sverige behöver följa EU:s arbetstidsdirektiv och säkerställa att medarbetarna får 11 timmars dygnsvila. Undantag kan göras i lag eller kollektivavtal under vissa förutsättningar.

Tilläggsöverenskommelse med dispensförfarande

I tillägg till grundöverenskommelsen införs nu ett dispensförfarande som gäller vissa verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet, som har behov av att förlägga arbete i kombination med jour. Centrala parter konstaterar att det kan finnas behov av att bevilja dispens från bestämmelsen avseende att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får vara högst 20 timmar.

Dispensen innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour i vissa fall kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar.

Det är den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag fattar beslut om att begära en dispens. Bedömningen görs strikt utifrån verksamhetens behov och kan beviljas för som längst ett år åt gången.

Dispensförfarandet är restriktivt. Dispens kan enbart ges när alla andra möjligheter att bemanna verksamheterna har prövats och det inte finns några andra alternativ.

Läs mer på AkademikerAlliansens webbsida!