Fragmentariska satsningar utan långsiktighet täpper inte till gapen i välfärden!

- Det är orimligt att tydliga satsningar enbart görs på vissa professioner inom hälso- och sjukvård samt omsorg säger förbundsordförande Ida Kåhlin. Teamarbetet och samverkan är ju de framgångsfaktorer som behöver stärkas. Då kan inte regeringens satsningar enbart handla om stärkt kompetens eller attraktionskraft till vissa professioner. Hela teamet behövs! Om flera nyckelkompetenser saknas blir vården varken god eller nära.

I regeringens budgetproposition presenteras många satsningar inom välfärdens olika områden. Oroväckande är att helheten saknas, medan vissa områden i detalj specificeras. Det riskerar att äventyra tillskjutna medels nytta och användning.

Sveriges Arbetsterapeuter ser positivt på de resurser som satsas inom hälso- och sjukvårdens och omsorgens områden, men bedömer dem som långt ifrån tillräckliga. De satsningar på kunskapshöjande insatser inom äldreomsorgen som planeras är betydelsefulla, men den stärkta medicinska kompetensen som är målsättningen för flera satsningar inom kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg behöver inkludera fler delar och fler professioner för att göra verklig skillnad för både kvalitet och patientsäkerhet. Detta gäller även de satsningar som föreslås i arbetet för framtagande av en ny socialtjänstlag.  Det finns stora utmaningar i att möta behoven hos ett ökat antal äldre personer, många med komplexa behov, där det finns behov av ökad samverkan med hälso- och sjukvården. Satsningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg behöver därför ha ett tydligt fokus på samverkan och satsningar behöver gälla helheten och inte vissa delar av processer eller vissa professioner.

Sveriges Arbetsterapeuter anser även att regeringen har en för snäv syn på kompetensbristen i vården.  

- Det är inte bara läkare och sjuksköterskor som saknas – det är också stor brist på övriga legitimerade professioner inom regiondriven och kommunal hälso- och sjukvård säger Ida Kåhlin. I Tidöavtalet framgår det att det generellt saknas specialiserad kompetens och att antalet legitimerad personal behöver öka. Ändå syns inte tydligt riktade satsningar på detta i budgetpropositionen för 2024.