Akademiker anställda inom kommuner och regioner kräver mer attraktiva villkor och bättre löneutveckling!

Idag lämnar AkademikerAlliansen över sina avtalskrav till arbetsgivarparterna SKR och Sobona. Akademiker i kommuner och regioner behöver ha en positiv livslöneutveckling och ett hållbart arbetsliv, menar de 16 Sacoförbunden, varav Sveriges Arbetsterapeuter är ett. AkademikerAlliansen betonar att akademiker har en nyckelkompetens som måste värdesättas i kommuner och regioner.

- Det är nödvändigt att akademiker lönesätts utifrån sin individuella prestation på ett tydligare sätt än idag, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation. Chefer måste ha bättre förutsättningar att sätta lön efter de lönekriterier och intentioner vi har i vårt avtal.

Idag är det brist på en rad yrken och professioner som kräver akademisk examen eller specialistkompetens. AkademikerAlliansen menar att en förutsättning för att hitta framtidens medarbetare inom kommun- och regionsektorn är att anställda har en hållbar arbetsmiljö, trygga anställningar och goda förutsättningar för återhämtning. Akademiker måste också ha större möjligheter att påverka sina individuella villkor, till exempel när det gäller övertidsersättning.

- Om kommuner och regioner ska kunna konkurrera om nyckelkompetenser behöver anställningsvillkoren för akademiker vara mer flexibla, säger Magnus Berg. Vi tycker att chefer och anställda ska kunna anpassa individuella villkor i dialog i större utsträckning än idag. Det måste gå att säga upp en överenskommelse kring övertidsersättning som avtalats bort.

Utdrag ur AkademikerAlliansens yrkanden till SKR och Sobona:

  • att kvaliteten i lokala löneprocesser höjs genom en förstärkt förhandlingsordning, till exempel genom möjlighet att påkalla central partsgemensam konsultation eller förstärkt lönesamtal.
  • att kvalifikationskraven för föräldrapenningtillägget tas bort.
  • att överenskommelser gällande inlöst rätt till övertidsersättning ska vara uppsägningsbara av båda parter samt att det i anställningsavtalet eller överenskommelsen ska framgå vilket värde som övertiden är inlöst mot.
  • att nattarbetsvillkoren för förbundens medlemmar görs likalydande med andra förbunds avtal.
  • att samtliga kommuner och regioner i Sverige senast den 31 december 2025 ska ha tecknat lokala avtal baserade på Avtal om samverkan och arbetsmiljö från 2017.
  • att parterna samverkar kring att skapa ett hållbart arbetsliv för AkademikerAlliansens chefsmedlemmar och att göra det attraktivt att ta på sig ett chefskap.